Piknik rodzinny 2019

REGULAMIN PIKNIKU RODZIN ZASTĘPCZYCH

odbywającego się 29.08.2019r. w godz. 16.00-19.00

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na pikniku i korzystania z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje w trakcie trwania PIKNIKU RODZIN ZASTĘPCZYCH w dniu 29.08.2018r. w godzinach od 16.00 do 19.00.

 

2. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się Piknik.

 

4. Każdy uczestnik Pikniku ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

5. Wszystkie osoby biorące udział w Pikniku są zobowiązane do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

 

6. Każdy Opiekun Uczestnik biorący udział w Pikniku winien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnictwo w Pikniku oznacza zaakceptowanie postanowień Regulaminu.

 

 

7. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa przez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Pikniku i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

 

8. Organizatorem Pikniku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

 

9. Miejscem organizacji Pikniku jest Mir-Max w Pielgrzymowicach

 

10. Organizator dołoży wszelkich starań, aby sprawdzić warunki bezpieczeństwa obowiązujące na terenie przeznaczonym na piknik.

 

§ 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas pikniku

 

1. Piknik ma charakter zamknięty.

 

2. Wstęp na Piknik jest odpłatny 25 zł/ osobę dorosłą i 20zł za dziecko, mogą w nim brać udział dzieci przebywające pod opieką opiekunów.

 

3. Teren Pikniku będzie otwarty dla uczestników imprezy w godzinach 16.00 – 19.00, w dniu pikniku.

 

4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za małoletnich podopiecznych – uczestników pikniku.

 

5. Za przeprowadzenie poszczególnych konkurencji odpowiadają Organizatorzy prowadzący daną konkurencję oraz osoby obsługujące przygotowane stanowisko. Konkurencje i regulaminy opracowuje Organizator.

 

6. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych osób obecnych na tej imprezie.

 

7. Uczestnicy Pikniku oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się do zaleceń przedstawicieli organizatora oraz inwestora terenu, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.

 

8. Osoby nietrzeźwe, stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa, potencjalnie zagrażające porządkowi publicznemu nie będą wpuszczane na teren obiektu w czasie trwania Pikniku Rodzinnego.

 

 

9. Uczestnicy Pikniku Rodzinnego są zobowiązani do poszanowania sprzętu, wszelkich urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora i właściciela obiektu.

 

10. Opiekun ponosi odpowiedzialność w przypadku gdy małoletni uczestnik Pikniku wyrządzi szkodę osobom trzecim. Organizator nie przejmuje odpowiedzialności względem osób trzecich, w czasie przebywania na terenie wyznaczonym dla wydarzenia zwanego Piknikiem.

 

11. Organizator nie sprawuje pieczy, opieki nad uczestnikami Pikniku i nie odpowiada za mienie Uczestników pozostawione na terenie wydzielonym na wydarzenie.

 

12. Uczestnicy Pikniku mają prawo korzystać z wyznaczonych pomieszczeń sanitarnych i są zobowiązani korzystać z nich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Obowiązuje w nich zakaz palenia.

 

13. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Pikniku Rodzinnego.

 

14. Zakazuje się:

1) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

2) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy, a w szczególności rzucania jakichkolwiek przedmiotów, 3) niszczenia trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy,

4) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających, materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

5) przenoszenia urządzeń bądź mienia znajdującego się na terenie obiektu,

6) wzniecania ognia,

7) tarasowania dróg i przejść ewakuacyjnych samochodami, rowerami, czy innymi pojazdami bądź sprzętami, pod groźbą odholowania pojazdu na koszt właściciela, bądź usunięcia sprzętu przez służby porządkowe,

8) zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżające inne osoby,

9) wprowadzania psów.

 

15. Punkt pomocy przedmedycznej na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie Mir-Max.

 

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator Pikniku zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia odpowiednich służb ratowniczych i równoczesnego rozpoczęcia akcji ratowniczo-gaśniczej lub ewakuacji. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za Piknik.

 

17. Organizator utrwala przebieg Pikniku dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy organizatora oraz sponsorów w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocyjnych.

 

18. Udział w Pikniku jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody uczestnika pikniku na wykorzystanie jego wizerunku i jego podopiecznego, utrwalonego w trakcie imprezy dla potrzeb umieszczenia zdjęć na stronie internetowej tut. OPS i Rodzicielstwa zastępczego na Facebook.

 

19. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) w celach związanych z uczestnictwem w imprezie. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności. Dane osobowe uzyskane od uczestników zgodnie z postanowieniami Regulaminu będą przechowywane w bazie danych.

 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z realizacją imprezy. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich poprawiania.

 

20. Osoby przebywające na terenie imprezy mogą zostać poddane kontroli bezpieczeństwa przed wejściem na teren pikniku, jak również na jego terenie.

 

21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.

 

22. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.

 

23. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

24. Regulamin obowiązuje w 29.08.2019r. – w dniu, w którym odbywa się Piknik.

 

Regulamin udostępniony jest do publicznej wiadomości:

- w Ośrodku Pomocy Społecznej pokój nr 45 i 46.

 

Klauzula informacyjna znajduje się w załączniku do artykułu

Załączniki:
Download this file (KI.pdf)Klauzula informacyjna132 Kb