Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Jastrzębiu- Zdroju został powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy   w rodzinie dnia 10 czerwca 2010r. Powołanie Zespołu w naszym mieście nastąpiło na podstawie Zarządzenia Prezydent Miasta z dnia 27 lipiec 2011r. Tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastrzębiu- Zdroju określa Uchwała Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 24 lutego 2011r.

 

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określa skład zespołu są to przedstawiciele:

 

  • jednostek organizacji pomocy społecznej;
  • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
  • Policji;
  • oświaty;
  • ochrony zdrowia;
  • organizacji pozarządowych

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego mogą wchodzić także prokuratorzy oraz podmiotów innych niż określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie określone w ust.3, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 Procedura „Niebieskie Karty” została utworzona po to, by chronić osoby doznające przemocy w rodzinie, zarówno dorosłych jak i dzieci.Art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.2020, poz. 2018, z późn. zm.)

„Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”.

Procedura przewiduje ścisłą współpracę służb realizujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jej celem jest zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy.

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

 

Schemat przebiegu procedury „Niebieska Karta” http://www.niebieskalinia.org/download/plakat_NK.pdf