Placówka Wsparcia Dziennego "Przyjaźń”

Placówka Wsparcia Dziennego "Przyjaźń” działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Uchwały Nr III.43.2020 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 26.03.2020 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego pod nazwą „Przyjaźń”.

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczo- wychowawczej i położona jest w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Dunikowskiego 7. Jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00, natomiast w okresie ferii i wakacji godziny jej funkcjonowania dostosowane są do potrzeb dzieci i rodziców.

 

Cele, które przyświecają Placówce Wsparcia Dziennego to:

 1. Prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej.
 2. Łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie nieakceptowanych społecznie zachowań.
 3. Poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży.
 4. Zapobieganie działaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia
  (w szczególności uzależnieniom i przemocy) oraz promowanie zdrowego stylu życia
  u dzieci i młodzieży.
 5. Zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa, zaufania).
 6. Rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanków poprzez organizację czasu wolnego.
 7. Wspieranie wychowanków w nauce szkolnej i pomoc w odrabianiu prac domowych.
 8. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym i szkolnym dzieci.
 9. Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem.
 10. Współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny.
 11. Organizacja imprez okolicznościowych, kulturalnych, gier, działań profilaktycznych, edukacyjnych na rzecz dzieci, młodzieży i środowiska lokalnego.

 

Placówka Wsparcia Dziennego zapewnia wychowankom wszechstronne wsparcie, począwszy od potrzeb podstawowych, jak opieka, bezpieczeństwo, poprzez pomoc w nauce, wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach, aż po ciekawe zajęcia rozwojowe. Kadra placówki organizuje aktywne formy spędzania czasu wolnego poprzez zabawy rekreacyjno-sportowe, a także dba o rozwój zainteresowań, talentów, predyspozycji i pasji dzieci. Dzieci i młodzież uczęszczające do Placówki Wsparcia Dziennego otrzymują wsparcie w prawidłowym rozwoju, nabywają umiejętności pokonywania codziennych trudności, niwelują deficyty w nauce i uczą się poprzez zabawę.

 

Do placówki przyjmowane są dzieci i młodzież w wieku od 3 do 17 lat. Zajęcia prowadzone są bezpłatnie. Zgłoszenie dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego następuje poprzez wypełnienie i złożenie ankiety rekrutacyjnej o przyjęcie dziecka do placówki wsparcia dziennego, oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestniczenie dziecka w zajęciach organizowanych przez placówkę. Następnie pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje opinię, na podstawie której dziecko jest kierowane do Placówki.

 

Kontakt telefoniczny: (32) 131 53 80 lub 32) 43 49 616.