Jumpmenu Module


 

Aktualności

konsultacje społeczne w sprawie odpłatności za DDP

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – dziennych domach pomocy

Czas trwania konsultacji od 20 do 23 lipca 2021 r.

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu DDP

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Czas trwania konsultacji od 20 do 23 lipca 2021 r.

Akademia Seniora Informacja

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Akademia Seniora” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19.

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021r. - 30.06.2023r.

Celem projektu jest: wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytchnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Czytaj więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany statutu

Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Czas trwania konsultacji od 16 do 21 czerwca 2021 r.

30 Maj Dzień Rodzicielstwa Zastępcznego