Jumpmenu Module


 

Aktualności

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Konsultacje projektu uchwały, dotyczącej ustalenia minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego

Czas trwania konsultacji : 29 października - 03 listopada 2020

"Wspieraj Seniora"

 

"WSPIERAJ SENIORA"

 

 

Każdy senior w wieku 70+, który z powodu zachowania bezpieczeństwa podjął decyzję o pozostaniu w domu bądź z powodów zdrowotnych nie może go opuścić ma możliwość skorzystania z Solidarnościowego Korpusu Wsparcia.  W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Wsparcie polega w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.


Potrzebę udzielania pomocy można zgłosić:


 1. Ogólnopolska linia telefoniczna 22 505 11 11
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju, ul. Opolska 9,tel. 32 43 49 657, 32 43 49 627, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej. Następnie pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali usługę wsparcia, która będzie polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmującym artykuły podstawowej potrzeby.


Usługa udzielenia pomocy dla Seniora jest nieodpłatna, może być udzielana jednej osobie kilkukrotnie.


Ważne jest, że senior pokrywa koszty zrealizowanych dla niego zakupów.


Realizacja tej formy pomocy nie przysługuje osobom, które mają przyznaną pomoc Ośrodka Pomocy Społecznej w formie usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych. Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.


Więcej informacji o Programie Wspieraj Seniora

https://wspierajseniora.pl/

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wspieraj-seniora-chec-niesienia-pomocy-zadeklarowalo-juz-ponad-3-tys-wolontariuszy


Jednocześnie Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy chętnych do wspierania seniorów. Wspólne działania polegałyby na robieniu zakupów lub innej niezbędnej pomocy dla osób  starszych, samotnych i niepełnosprawnych.


Pomoc udzielana będzie osobom, które nie są objęte kwarantanną, a ze względu na wiek czy też ograniczoną sprawność są w grupie szczególnego ryzyka. Osoby chętne do współpracy proszone są  o zarejestrowanie swojej oferty w bazie wolontariuszy https://wspierajseniora.pl/Dla-wolontariusza/ bądź zgłoszenie telefonicznie 32 43 49 657, 32 43 49 627 , przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Po zgłoszeniu prosimy oczekiwać na kontakt telefoniczny z OPS.

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.71.139.2020 z dnia 22 lipca 2020 roku Miasto Jastrzębie- Zdrój- Miasto na prawach Powiatu uzyskało informację o przyznaniu środków w wysokości 432 453 zł w ramach realizacji projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".  W ramach środków europejskich otrzymano 364 471,39 zł- (84,28% dofinansowania), ze środków dofinansowania w formie współfinansowania krajowego 67 981,61 zł (15,72 % dofinansowania). Projekt jest kierowany do wszystkich dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie naszego Miasta. Oznacza to, że wszystkie zakupione sprzęty i produkty trafią do 3 placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz chętnych rodzin zastępczych. Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, w tym zakup środków ochrony indywidualnej w postaci maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych oraz zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych. Termin realizacji projektu od 04.08.2020r. do 30.11.2020r.

Dotychczas zakupiono 151 laptopów, 3 telewizory, spodziewamy się dostawy 88 urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka, skaner, ksero), częściowo wyposażono 6 miejsc kwarantanny w łózka, szafy, stoły, krzesła, stoliki nocne. Wydano 1 714 maseczek, 8 500 rękawiczek oraz 335 litrów płynu do dezynfekcji. Planuje się jeszcze zakup przyłbic, 3 ozonatorów oraz doposażenie miejsc kwarantanny. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju.

Zaproszenie na spotkanie osób niepełnosprawnych z sądem

NABÓR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA ŚWIADCZONEGO PRZEZ ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w roku 2020

 

NABÓR OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA ŚWIADCZONEGO PRZEZ ASYSTENTÓW OSOBISTYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w roku 2020

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż rozpoczyna realizację Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych,
  posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie
  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz. U. z2019 r. poz. 1172 ze zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych
  czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności
  i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób
  niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności
  np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca,
  placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie,
  urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 –22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Maksymalna ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika nie może być większa niż 30 godzin miesięcznie. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie są zobowiązane do złożenia w tut. Ośrodku karty zgłoszeniowej wraz z kopią orzeczenia. Szczegółowe informacje o Programie pod nr telefonu: 32/ 43-49-659. O zakwalifikowaniu do udziału w programie decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W celu realizacji Programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju poszukuje także osoby do świadczenia tychże usług w formie umowy zlecenia. Kandydaci winni posiadać dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, lub mieć wykształcenie co najmniej średnie oraz co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym. Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku pod nr telefonu 32/ 43-49-658 oraz na stronie internetowej tut. Ośrodka www.ops.jastrzebie.pl w zakładce praca.

Dodatkowa żywność dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2019

 

 

 

W związku z dodatkową pulą żywności dla osób objętych Programem Operacyjnym Pomocy Żywnościowej - Podprogram 2019, prosimy o zgłaszanie się po odbiór paczek od dnia 20.08.2020 r.
w godzinach od 8.00 do 14.30.

Prosimy o przyniesienie swoich toreb, ponieważ paczki nie będą wydawane w reklamówkach.