Jumpmenu Module


 

Aktualności

Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli

Pod numerem telefonu 800 080 222 uruchomiona została całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli. Infolinię obsługują doświadczeni pracownicy Fundacji ITAKA w ramach realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie przez specjalistów bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii interwencyjno – informacyjnej

z zakresu zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży

ze szkół i placówek oświatowych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Jesteś dzieckiem lub nastolatkiem:

masz problemy w szkole lub w domu?
potrzebujesz z kimś porozmawiać?
czujesz się przygnębiony?
jesteś ofiarą przemocy?
myślisz, że „jest z Tobą coś nie tak”?

 

Jesteś rodzicem lub opiekunem:

masz problem z dzieckiem, dorastającym
nastolatkiem i nie wiesz jak mu pomóc?

 

Zadzwoń na całodobową, bezpłatną infolinię dla dzieci i młodzieży, rodziców
oraz nauczycieli i
skorzystaj z pomocy!

Pochówek dzieci martwo urodzonych 05 listopada 2019 r.

POCHÓWEK DZIECI MARTWO URODZONYCH BEZ WZGLĘDU NA CZAS TRWANIA CIĄŻY,NIE POCHOWANYCH PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuje, że zbiorowy

pochówek dzieci martwo urodzonych  w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju,

W okresie od: 14.03.2019, 26.04.2019,20,06.2019,25,06.2019,27,06.2019,28,06.2019,02,07.2019,04,07.2019,

09,07.201910,07.2019,12,07.2019,13,07,2019,14,07.2019,15,07.2019,16,07.2019,

18,07.2019,19,07.201925,07,2019,30,07.2019,01,08.2019,07,08.2019,08,08.2019,

09,08.2019,11,08.2019,16,08.201930,08.2019,31,08.2019,03,09.2019,05,09.2019,

11,09.2019,16,09.2019,17,09.2019,20,09.2019,31,09.2019,23,09.2019,11.10.2019,

14.10.2019.17.10.2019.23.10.2019.25.10.2019.

odbędzie się we Wtorek 05.11. 2019r. o godz.10.00 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

Bliższe informacje pod nr tel.032 43 49 643  lub 032 43 49 663.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

Przepisy art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami gmin a organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 34, poz. 198 ze zm.), nakładają na gminę, jako zadanie zlecone obowiązek wskazania kandydata na opiekuna prawnego . Obowiązek ten wynika z art. 149 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 j.t. z późn. zm.), zgodnie z którym, w przypadku braku osób najbliższych, krewnych oraz innych osób, którym mogłaby być powierzona opieka nad osobą ubezwłasnowolnioną lub ubezwłasnowolnioną częściowo organ gminy wskazuje kandydata na opiekuna prawnego.

Obowiązki opiekuna prawnego:

Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego. Obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes społeczny. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby pozostającej pod opieką lub jej majątku. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun zobowiązany jest sporządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedłożyć go sądowi opiekuńczemu. Wymóg ten stosuje się odpowiednio także w razie późniejszego nabycia majątku przez osobę będącą pod opieką. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny. Opiekun zobowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać właściwemu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obowiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu majątkiem. Sąd może zwolnić ze składania rachunku końcowego.

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny.

Obowiązki Kuratora ubezwłasnowolnionej

 1. opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, zabezpieczenie - w miarę możliwości - jej bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
 2. doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 3. reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem - tylko  w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

 

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje nadzoru kuratorskiego przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może bez zgody przedstawiciela ustawowego zawierać umowy należące do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, takich jak bieżące zakupy, korzystanie z drobnych usług. Do ważności czynności prawnej, przez którą osoba częściowo ubezwłasnowolniona zaciąga zobowiązania lub rozporządza swoim prawem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego (kuratora).
Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kandydat na opiekuna prawnego lub kuratora powinien:

 1. posiadać obywatelstwo polskie,

 2. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,

 3. korzystać z pełni praw publicznych,

 4. być stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji odpowiednio opiekuna prawnego,

 5. nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,

 6. mieć nieposzlakowaną opinię.

Opiekunem lub Kuratorem nie może być osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, bądź osoba pozbawiona praw publicznych lub władzy rodzicielskiej. Osoba ta nie może być skazana za przestępstwa przeciw wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub popełnione na jej szkodę lub we współdziałaniu z nią, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z leczeniem czy opieką lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.

 

Wymagane dokumenty:

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju ul. Opolska 9 pok. 57 lub drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

CEMS CHANCE

Pomoc Bezdomnym

Nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 informuje, iż Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020.

 

W/w Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc pełnoletnim osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, poprzez skorzystanie z usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej „asystentem”.

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 2. Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Wskazane jest aby uczestnik Programu posiadał osobę, która będzie świadczyć usługi asystenta. Zaznaczyć należy, iż nie może to być opieka świadczona przez członków rodziny, opiekunów prawnych lub osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

Osoba niepełnosprawna za usługi asystenta nie będzie ponosić odpłatności.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem www.niepelnosprawni.gov.pl oraz podmiotowej Ministerstwa w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

 

W związku z koniecznością złożenia stosownego wniosku o przyznanie środków finansowych na realizację w/w Programu dla Miasta Jastrzębie-Zdrój

Ośrodek prosi o zgłaszanie chętnych osób do pomocy osobistego asystenta

do dnia 18 października 2019r. osobiście w pokoju Nr 59/49

lub telefonicznie pod nr 32/ 43-49-659 / 32/43-49-649