,,Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy" w ramach projektu „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie trybu podstawowego (art. 275 pkt 1 PZP) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.1129)

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 2022/BZP 00071697/01

na zadanie pn.:

,,Przygotowanie wraz z dostawą posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pomocy" w ramach projektu „Akademia Seniora” RPO WSL 9.2.2.Termin składania ofert: 10.03.2022r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.03.2022r. o godz
. 10:10