Jumpmenu Module


 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 EDYCJA 2021

 

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

EDYCJA 2021DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWA  1 197 498,00 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA  1 995 830,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.


Program ma charakter modułowy. W jego skład wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata.
Moduł dla dzieci i młodzieży

  1. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
    - dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
    - uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.
    W formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań,o których mowa powyżej, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka, o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
  3. Przyznanie pomocy, o której  mowa w pkt 2, w przypadku przyjęcia przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie   i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.


Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.