Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

 

Wniosek ( wersja edytowalna )

 

Wniosek ( wersja PDF )

 

W oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  z dnia 09.06.2011r (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 332):

Ustawa ta obejmuje wszystkie rodziny zastępcze ustanowione po dniu wejścia w życie w.w ustawy, tj. 01.01.2012r. W oparciu o ten akt prawny udzielamy rodzinom zastępczym następujących form pomocy:

  1. Obligatoryjnych (obowiązkowych):

a) 694,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo dziecka),

b) 1052,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej,  zawodowej bądź w rodzinnym domu dziecka,

c) nie mniej niż 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej jeśli dziecko to legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

d) nie mniej niż 211,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej jeśli dziecko to zostało umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich,

e) świadczenie dla rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi rodzinę zastępczą; potrzeba przyznania tych środków musi zostać potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

  1. Fakultatywnych (nieobowiązkowych), uzależnionych od możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej:

a) dofinansowanie do wypoczynku  poza miejscem zamieszkania,

b)  świadczenie na pokrycie:

- niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – świadczenie jednorazowe,

- kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki  - świadczenie jednorazowe bądź okresowe,

c) środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi rodzinę zastępczą; świadczenie to przysługuje wyłącznie rodzinom zastępczym niezawodowym i zawodowym,

d) świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego dla rodziny zastępczej zawodowej (jeden raz w roku).

3. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

a) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu  jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącymi rodzinny dom dziecka,

b) pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka – do wysokości kosztów określonych w umowie,

c) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.

W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 163)

Pomoc ta przewidziana jest dla rodzin zastępczych powstałych przed dniem 01.01.2012r, dla których ustawodawca przewidział możliwość wyboru według jakich zasad chcą otrzymywać miesięczną pomoc. Pozostałe świadczenia przysługują tym rodzinom według ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Podstawą naliczania tej pomocy jest kwota 1647,00 zł a wysokość pomocy stanowi procent tej kwoty:

a)      40% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 10% podstawy dla dzieci powyżej 7 roku życia,

b)      60% podstawy, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą 50% dochodu dziecka, nie mniej jednak niż 10% podstawy dla dzieci do 7 roku życia,

c)       20% podstawy związany z pobytem w rodzinie zastępczej dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

d)      10% podstawy dla niespokrewnionej rodziny zastępczej z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem i jego wychowania,