Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

 

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

W stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

 

Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:

  1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
  2. przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
  3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
  4. zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
  5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
  6. udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
  7. przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

 

KONTAKT Z KOORDYNATORAMI:

Dyżur - Pokój nr 46 , tel. 32 43-49-646, 530-579-636

Aurelia Barchańska

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

11.00 – 13.00

 

 

11.00 – 13.00

 

 

13.30 – 15.30

 

 

11.00 – 13.00

 

11.00 – 13.00

 

Dyżur - Pokój nr 45 , tel. 32 43-49-645, 530-678-448

Monika Pawełczyk

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

9.00 – 11.00

 

 

9.00 – 11.00

 

 

12.00 – 14.00

 

10.00 – 12.00

 

9.00 – 11.00