Dodatek 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9 informuje, że w oparciu o art. 46 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 (Dz. U. 2016, poz. 195) na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego – tj. 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). Pomoc ta będzie przysługiwała od dnia 01.04.2016r.

Ważne informacje dotyczące dodatku to:

  1. Dodatek ten nazwany jest dodatkiem wychowawczym.
  2. Dodatek ten przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
  3. Dodatek udzielany jest na wniosek rodziny zastępczej.
  4. Dodatek przyznawany jest od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli uprawnienie do dodatku przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy to wysokość dodatku zostanie przeliczona na dni.
  5. Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy.
  6. Po upływie 12 miesięcy, jeśli nie nastąpiły zmiany w sytuacji rodziny zastępczej mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, prawo do dodatku ustala się z urzędu na kolejne 12 miesięcy.
  7. Przyznanie oraz odmowa udzielenia dodatku następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  8. W przypadku zmiany przepisów regulujących prawo do dodatku oraz w przypadku zmiany sytuacji osobistej rodziny zastępczej, a także w przypadku zmiany sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej umieszczonego dziecka organ właściwy do wydania decyzji może bez zgody rodziny zastępczej zmienić lub uchylić decyzję.
  9. Nienależnie pobrane świadczenia pieniężne  podlegają zwrotowi łącznie z ustawowymi odsetkami przez osobę, która je pobrała.

Mając na uwadze powyższe każda z rodzin zastępczych objęta opieką tut. Ośrodka na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój zostanie poinformowana pisemnie o przysługujących uprawnieniach wynikających z w/w przepisów. Jednocześnie zostanie dostarczony druk wniosku o dodatek. Dla każdego dziecka prosimy o wypełnienie odrębnego wniosku. Do wniosku prosimy o dołączenie bankowego potwierdzenia numeru konta, na który przelewane będzie świadczenie.

 

Wnioski można będzie składać osobiście bądź za pośrednictwem poczty w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Opolska 9 w terminie od 01.04.2016r. Wnioski złożone w okresie od 01.04.2016r do 30.06.2016r będą dotyczyły przyznania świadczenia od 01.04.2016r.


Złożenie wniosku po 01.07.2016r będzie skutkowało wydaniem decyzji o przyznaniu świadczenia od  miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek.


Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Opolska 9, pok. Nr 46 bądź pod numerem telefonu 032 43 49 646.