Jumpmenu Module


 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju będąc administratorem danych osobowych swoich klientów oraz pracowników dokłada wszelkich starań, aby dla danych osobowych, które pozyskuje w celu realizowania swoich zadań ustawowych , zapewnić wszelkie środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy też dostępem.

Dane osobowe przetwarzane są :
a) zgodnie z prawem;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1  RODO (*) za niezgodne z pierwotnymi celami );
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane , w myśl zasady „minimalizacji danych”; d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, a administrator  podejmuje  wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację  osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane, z zastrzeżeniem ,że  dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO (*) i  wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy RODO (*) w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą ;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju każdemu pracownikowi, który wypełniając swoje obowiązki służbowe przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym w szczególności dane  klientów, nadaje imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych , które ustaje w razie rozwiązania stosunku pracy oraz pobiera oświadczenie o poufności, która obowiązuję każdą osobę mającą dostęp do danych osobowych w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

 


(*)ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)