Jumpmenu Module


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwanym dalej ” RODO”) informujemy, że : 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora.

Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9.

Kontakt telefoniczny: 32 434 96 00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe celu/celach: a) wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art.6 ust. 1 lit. c oraz lit. e RODO , art. 9 ust. 2 lit. b RODO, art. 10 RODO); b) wykonywania umów lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy(art.6 ust. 1 lit. b RODO); c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO). 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W przypadku dofinansowań (np. ze środków PFRON, EFS) dane osobowe zostaną udostępnione instytucji współfinansującej. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wynikających z aktów prawnych lub zawartych umów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa ( nie krócej jednak niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji, w tym instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora).

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania byłaby zgoda, to przetwarzanie ustanie w razie cofnięcia zgody, co jednak pozostaje bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem. 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) z zastrzeżeniem że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), jak również prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do złożenia żądania usunięcia danych (art. 17 RODO). Przy przetwarzaniu danych na podstawie i w celu określonym w pkt. 3a niniejszej informacji nie mają zastosowania prawa do przenoszenia danych (art. 20 RODO) i sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) .

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych , przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ośrodku Pomocy Społecznej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) ul. Stawki 2, z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś rozpatrywania wniosków oraz wydawania decyzji dotyczących przyznawania świadczeń.

8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, realizacja zadania w interesie publicznym lub zawarta między stronami umowa, zaś konsekwencją niepodania danych osobowych może być nieprzyjęcie lub pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia lub odmowa przyznania wnioskowanego świadczenia, a także nie zawarcie z Panią/Panem umowy.

10. Jednocześnie informujemy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe pozyskane z jednostek sektora finansów publicznych (Policji, ZUS, KRUS, sądu, organów administracji publicznej, kuratora sądowego, szkoły, przedszkola itp) , które mają znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu lub wysokości świadczeń z pomocy społecznej, dla ustalenia wysokości odpłatności za świadczenia z pomocy społecznej lub dla weryfikacji uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej, wysokości tych świadczeń lub odpłatności za te świadczenia. 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.