Krzywdzenie dzieci

Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprymuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój” ( D.G. Gill)

Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.

Wyróżnia się 4 podstawowe formy krzywdzenia:Interwencją prawną jest zawiadomienie policji lub prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka lub zawiadomienie właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich o zagro­żeniu dobra dziecka.

Interwencja kryzysowa to kompleks specjalistycznych działań, głównie o charakterze psychologicznym, powiązanych z innymi, np. socjalnymi, prawnymi, medycznymi, na rzecz osób oraz rodzin znajdujących się w sytuacji grożącej kryzysem, kryzysie lub przewlekłych stanach kryzysowych. Interwencja kryzysowa ma na celu zapobieżenie utracie lub przywrócenie utraconej równowagi w wymiarze psychicznym i społecznym, zdolności do działania oraz autonomii osób i rodzin doświadczających kryzysu. Dzieci w interwencji kryzyso­wej wymagają szczególnie przemyślanych form działania i uwzględnienia specyfiki sytuacji prawnej.

Nie zamykaj oczu na przemoc wobec dziecka

Przydatne linki:

Rzecznik Praw dziecka -  https://brpd.gov.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę -  https://fdds.pl/

PLAN  AWARYJNY - jak szukać pomocy, gdy doświadczamy przemocy domowej w trakcie epidemii  -  https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii