O krok do przodu

 

Jastrzębie-Zdrój –Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt „O krok do przodu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6.  –  Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR.

 

Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań, których zastosowanie będzie prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.12.2020 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 1 742 352,87

 

Główne założenia projektu:

 

 

Kryteria rekrutacji: osoba w wieku aktywności zawodowej, korzystająca z pomocy społecznej, nie posiadająca zatrudnienia przy czym fakt ten zostanie stwierdzony na podstawie wywiadu środowiskowego i wydruku z systemu SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna). Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe, będące podstawą oceny sytuacji klienta.

 

Kontakt w sprawie projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Projektowy
Ul. Opolska 9, pok. 63
44-335 Jastrzębie- Zdrój
Tel: 32 43 49 663