Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 oraz zapisami wniosku o dofinansowanie projektu nr WND-RPSL.09.02.05-24-07E2/16-005 Beneficjent jest zobowiązany do zachowania trwałości usług świadczenia pomocy w opiece i wychowaniu w ramach placówki wsparcia dziennego, trwałości miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych oraz usług asystenckich, co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu tj. do 30.09.2021 r.

W związku z zakończeniem realizacji projektu "Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój" przez Miasto Jastrzębie-Zdrój/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju informuję, że posiadają one instytucjonalną gotowość do świadczenia usług utworzonych w ramach projektu.

 

Projekt „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój” w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Wnioskodawca: Jastrzębie- Zdrój Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

Okres realizacji projektu: 01.10.2017r.- 30.09.2019r.

Wartość projektu: 620 836,25 zł w tym:

- Dofinansowanie UE (85%)- 527 710,81 zł;

- BP (8%)- 49 666,90 zł;

- Wkład Własny (7%) – 43 458,54 zł


Głównym celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój w okresie od 01.10.2017r. do 30.09.2019r.

Grupę docelową w projekcie będą tworzyły osoby niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, dzieci i młodzież.

W ramach projektu planuje się:

  1. Utworzenie placówki wsparcia dziennego- świetlicy opiekuńczo- wychowawczej na "Osiedlu Przyjaźń",
  2. Utworzenie mieszkania chronionego dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych na Osiedlu 1000- lecia,
  3. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
  4. Usługi wsparcia rodziny w Mieście Jastrzębie- Zdrój,
  5. Usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych w Mieście Jastrzębie- Zdrój.