O krok do przodu

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. ( Dz. U. 2020 r., poz. 694) oraz na mocy Uchwały nr 447 Komitetu Monitorującego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia IZ RPO WSL do dokonywania zmian w projektach, wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID – 19 na ich realizację w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 IZ dokonała korekty, wydłużając termin realizacji projektu „O krok do przodu” do 31.10.2021r.

W związku powyższym, o wskazany okres, przedłużone zostają działania projektowe, w tym m.in. funkcjonowanie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji, kontynuacja terapii uzależnień w noclegowni dla bezdomnych. Wszystkie działania projektowe realizowane są z zachowaniem wymogów sanitarnych w związku z epidemią COVID – 19, stosowane są środki ochrony indywidualnej, dezynfekowane są stanowiska pracy i miejsca przebywania uczestników, zachowywany jest dystans społeczny. W bezpiecznych warunkach przeprowadzane są wywiady środowiskowe z uczestnikami projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 32 43 49 615 lub koordynatorem projektu pod nr tel. 32 43 49 616.

.

 

 

 

Jastrzębie-Zdrój –Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt „O krok do przodu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6. –  Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR.

Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań, których zastosowanie będzie prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.10.2021 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 1 742 352,87 zł

Wkład własny: 307 474,04 zł

 

Główne założenia projektu:

Kryteria rekrutacji: osoba w wieku aktywności zawodowej, korzystająca z pomocy społecznej, nie posiadająca zatrudnienia przy czym fakt ten zostanie stwierdzony na podstawie wywiadu środowiskowego i wydruku z systemu SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna). Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe, będące podstawą oceny sytuacji klienta.