O krok do przodu

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. ( Dz. U. 2020 r., poz. 694) oraz na mocy Uchwały nr 447 Komitetu Monitorującego z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia IZ RPO WSL do dokonywania zmian w projektach, wdrażanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, skutkujących niespełnieniem kryteriów wyboru projektów w celu ograniczenia negatywnego wpływu wystąpienia COVID – 19 na ich realizację w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 IZ dokonała korekty, wydłużając termin realizacji projektu „O krok do przodu” do 31.10.2021r.

W związku powyższym, o wskazany okres, przedłużone zostają działania projektowe, w tym m.in. funkcjonowanie mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych, realizacja wsparcia w ramach aktywnej integracji, kontynuacja terapii uzależnień w noclegowni dla bezdomnych. Wszystkie działania projektowe realizowane są z zachowaniem wymogów sanitarnych w związku z epidemią COVID – 19, stosowane są środki ochrony indywidualnej, dezynfekowane są stanowiska pracy i miejsca przebywania uczestników, zachowywany jest dystans społeczny. W bezpiecznych warunkach przeprowadzane są wywiady środowiskowe z uczestnikami projektu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 32 43 49 615 lub koordynatorem projektu pod nr tel. 32 43 49 616.

.

 

 

 

Jastrzębie-Zdrój –Miasto na Prawach Powiatu realizuje projekt „O krok do przodu”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Priorytet IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6. –  Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym- projekty OPS i PCPR.

Celem projektu jest realizacja kompleksowych działań, których zastosowanie będzie prowadzić do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno – zawodowej osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.10.2021 r.


Dofinansowanie projektu z UE: 1 742 352,87 zł

Wkład własny: 307 474,04 zł

 

Główne założenia projektu:

  • Grupę docelową projektu będą stanowić kobiety i mężczyźni, będący klientami tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Projekt skierowany będzie do grupy 168 osób (98 kobiet i 70 mężczyzn), bezrobotnych (w tym długotrwale bezrobotnych) lub nieaktywnych zawodowo w wieku aktywności zawodowej oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy Ośrodka.
  • Projekt będzie również skierowany do 30 rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością w których co najmniej jeden z rodziców/opiekunów nie pracuje. Dla rodzin tych dzieci zostaną stworzone grupy wsparcia na których specjalistyczna kadra będzie udzielała niezbędnych wskazówek i wsparcia w pracy z dzieckiem. Po warsztatach ze specjalistami uczestnikom grup wsparcia zostanie zaproponowane wzięcie udziału w turnusie rehabilitacyjnym.
  • Mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych - W mieszkaniu treningowym na co dzień będzie przebywać 2 niepełnosprawnych z którymi asystent będzie współpracował przez okres 4 miesięcy. Po tym okresie nastąpi wymiana mieszkańców. Asystent będzie pracował z rodzicami/opiekunami tych niepełnosprawnych przeprowadzając z nimi rozmowy oraz warsztaty związane z dalszym funkcjonowaniem osób po opuszczeniu mieszkania treningowego. Głównym celem pracy asystenta będzie usamodzielnienie metodą treningu, dokładne poznanie podopiecznego w warunkach życia codziennego i ocena możliwości osiągnięcia samodzielności. Będzie pomagał w pokonywaniu własnych i zewnętrznych ograniczeń osób niepełnosprawnych
  • Grupą docelową w projekcie będą również osoby usamodzielniane. Wsparcie kierowane do nich ma na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych
  • Planuje się zorganizowanie terapii uzależnień dla mężczyzn przebywających w noclegowni. Ma to w konsekwencji prowadzić do zaprzestania lub zmniejszenia częstotliwości przyjmowania substancji psychoaktywnych, redukcji szkód, powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
  • Wsparciem projektu zostanie objętych również 30 rodzin mających trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych które mają przydzielonego asystenta rodziny. Wsparcie kierowane do nich ma na celu przeciwdziałanie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej oraz działania o charakterze reintegracyjnym polegające na pracy z rodziną w celu poprawy jej sytuacji

Kryteria rekrutacji: osoba w wieku aktywności zawodowej, korzystająca z pomocy społecznej, nie posiadająca zatrudnienia przy czym fakt ten zostanie stwierdzony na podstawie wywiadu środowiskowego i wydruku z systemu SEPI (Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna). Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie zostaną przeprowadzone wywiady środowiskowe, będące podstawą oceny sytuacji klienta.