„Jastrzębie- Zdrój- Miasto Rodziny”

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Jastrzębie –Zdrój- Miasto Rodziny w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych. RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.05-IŻ.01-24-350/19

Wartość całego projektu: 1 042 938,86 zł w tym:

- Dofinansowanie UE (85%) - 886 498,03 zł;

- BP (8%) - 83 435,10 zł;

- Wkład Własny (7%) - 73 005,73 zł

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców naszego miasta Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju zaprasza do bezpłatnego uczestnictwa w projekcie „ Jastrzębie-Zdrój- Miasto Rodziny”. Projekt ten zakłada wsparcie społeczne dla osób i rodzin potrzebujących poprzez: terapie psychologiczną i psychiatryczną, różnego rodzaju szkolenia, zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty, wyjazdy edukacyjne. Zapewniamy ścisłą współpracę ze specjalistami, do których dostęp w ramach usług Państwa jest utrudniony.

Planowany okres realizacji projektu: 01.01.2022 – 30.06.2023r.

Celem projektu jest: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta

Jastrzębie- Zdrój mających na celu deinstytucjonalizację pieczy zastępczej, wsparcie na rzecz dzieci i rodziny, pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych i rodzin zastępczych, rozwój rodzicielstwa zastępczego, oraz szkolenie funkcjonujących rodzin zastępczych w okresie 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r.

Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

Grupę docelową w projekcie będą tworzyły: rodziny z dziećmi, pełnoletni wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, rodziny zastępcze, dzieci i młodzież. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 350 osób. Działania projektu skierowane są do grupy wymagającej wsparcia na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Beneficjent w ramach realizacji projektu chce objąć wsparciem dzieci i młodzież z problemami wychowawczymi, zaburzeniami rozwoju, rodziny posiadające trudności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych, rodziny posiadające niepełnosprawne dzieci. Wsparcie skierowane jest do funkcjonujących już rodzin zastępczych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 43 49 616 lub 32 43 49 601.