Centrum Usług Społecznych i świetlica środowiskowa dla mieszkańców ulic Gagarina i Os. 1000-lecia w Jastrzębiu- Zdroju

 

Projekt planowany do realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju w okresie IV kwartał 2021r. do 30.06.2023r. Jego głównym celem jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój. W ramach projektu powstanie Placówka Wsparcia Dziennego typu specjalistycznego oraz Centrum Usług Społecznych w Jastrzębiu- Zdroju przy ulicy Gagarina 116. Działania na rzecz dzieci i rodziny na tym terenie mają na celu wzmocnienie dostępu do podstawowych usług warunkujących prawidłowe funkcjonowanie lokalnej społeczności.

Głównym celem Placówki Wsparcia Dziennego będzie organizacja różnorodnych zajęć w godzinach pozaszkolnych w postaci alternatywnych zajęć artystycznych, edukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, i innych. Założeniem jest objęcie systemem wieloaspektowego wsparcia dzieci i młodzież z różnych środowisk. Celem zadania jest również zahamowanie rozwoju zaburzeń oraz wykształcenie umiejętności psychospołecznych wychowanków. Pracownicy placówki opracują i będą realizować indywidualny program o charakterze profilaktycznym, korekcyjnym, terapeutycznym, w szczególności poprzez terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.Centrum Usług Społecznych będzie nakierowane na działania na rzecz rodziny by przeciwdziałać skutkom dezintegracji rodziny. Znaczącą wartością jest dobro rodziny i przekonanie, że rodzina jest naturalnym i właściwym środowiskiem rozwoju dla dziecka. Stąd pomysł, by rodzinie, która doświadcza trudności w wypełnianiu swoich ról społecznych niesiona była interdyscyplinarna pomoc, gdyż przywrócenie prawidłowego funkcjonowania rodziny w sferze życia jest największym zyskiem dla społeczności lokalnej.


Beneficjentem Projektu jest: Miasto Jastrzębie- Zdrój.

Realizatorem: Ośrodek Pomocy Społecznej.

Partnerem Projektu: Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Wartość projektu: 523 756,06 zł

W tym dofinansowanie UE : 445 192,65 zł