Bezpiecznie we własnym domu- nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego

 

Projekt "Bezpiecznie we własnym domu- nowoczesne technologie w usługach opiekuńczych dla seniorów i osób nie w pełni samodzielnych z podregionu rybnickiego" został zatwierdzony decyzją Członków KOP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs. Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2017r.- 31.05.2019r. Wydatki kwalifikowalne w ramach projektu: 1 564 092 zł w tym 1 329 478,20 zł- dofinansowanie UE; 125 127,36- dotacja BP; 109 486,44 zł- wkład prywatny w ramach projektu.

Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie „EBI Association”, Partnerem jest Miasto Jastrzębie- Zdrój; realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt zajmuje się wdrażaniem usług teleopiekuńczych w miejscu zamieszkania. Proponowane wsparcie łączy nowoczesne technologie z profesjonalnymi usługami społecznymi i aktywizacją lokalnych sieci pomocowych. Grupą docelową projektu jest 290 osób nie w pełni samodzielnych (podopieczni), których aktywność jest ograniczona do własnego domu z uwagi na podeszły wiek, niepełnosprawność czy stan zdrowia. Osoby te otrzymają urządzenia teleinformatyczne pozwalające na 24- godzinny kontakt z pracownikami Centrum Alarmowego (CA), którzy pomagają podopiecznemu w przypadku zaistnienia zagrożenia dla jego życia i zdrowia, ale także w przypadku podwyższonego stresu, lęku, samotności czy potrzeby aktywizacji. Opiekun analizuje sytuację, wspiera psychicznie podopiecznego i kontaktuje się automatycznie ze służbami ratunkowymi lub stworzoną w projekcie siecią pomocową (sąsiadami, opiekunami, rodziną podopiecznego lub pielęgniarką).