Jumpmenu Module


 

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:

  1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  2. pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie    są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł  miesięcznie;
  2. w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Do dochodu osoby ubiegającej się i pobierającej zasiłek stały nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

 

 

Zasiłek stały – zmiany od 1 stycznia 2017r.

Z dniem 1 stycznia 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) która określa, że osoba nie posiadająca ważnego orzeczenia o stopniu  niepełnosprawności, będzie razem z wnioskiem o zasiłek stały składać potwierdzenie, że wystąpiła o jego wydanie. W takiej sytuacji będzie z nią przeprowadzony rodzinny wywiad środowiskowy, a postępowanie o przyznanie świadczenia będzie zawieszone aż do momentu dostarczenia dokumentu wskazującego na niepełnosprawność. W przypadku, gdy osoba nie będzie spełniała któregokolwiek z warunków określonych w art. 37 ust. 1 i 4 ustawy o pomocy społecznej np. kryterium dochodowego, ośrodek pomocy społecznej odmówi przyznania zasiłku stałego.


Aby w tym czasie osoba nie była pozbawiona środków do życia, będzie jej przyznany zasiłek okresowy w wysokości i na zasadach określonych w art. 38 cyt. ustawy.


Natomiast po tym, gdy już zostanie wydane orzeczenie, będzie miała ona 60 dni na to, aby przedstawić je ośrodkowi pomocy społecznej. Wówczas zawieszone postępowanie zostanie podjęte, a zasiłek stały zostanie przyznany od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz ze wspomnianym potwierdzeniem. W przypadku gdy osoba zgłosi się po 60 dniach od otrzymania orzeczenia, świadczenie będzie mogła otrzymywać od miesiąca, w którym je dostarczy.


Rozwiązanie zawarte w niniejszej nowelizacji stanowi wypełnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015r., który zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu, na podstawie którego zasiłek stały był przyznawany dopiero od momentu zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej z pełną dokumentacją.


Do wniosków o zasiłek stały złożonych w przed 1 stycznia 2017r. stosowane będą przepisy przejściowe.

 

Pobierz treść ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej.