Wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi lub kuratorowi za sprawowanie opieki przyznawane jest przez sąd, a wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu.

 

Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Ośrodek Pomocy Społecznej nie posiada w swoim budżecie środków na realizację wypłat i w swym działaniu zależny jest od przekazywanych dotacji

 

Udzielenie świadczenia w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Oznacza to, że do postępowań w tym zakresie nie mają zastosowania procedury dotyczące przyznawania świadczeń z pomocy społecznej, bowiem organy takiej pomocy nie przyznają.

 

Każdy opiekun lub kurator zobowiązany jest poinformować tut. Ośrodek o zaprzestaniu pełnienia swojej funkcji, ponieważ z chwilą ustania sprawowania opieki wynagrodzenie z tego tytułu nie będzie przysługiwało, a należności z tego tytułu będą wówczas podlegać ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.