Program rządowy "Posiłek w szkole i w domu"

 

Tut. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007).

 

Celem Programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

 

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  1. Posiłku,
  2. Zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  3. Świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego. Obecnie kryterium dochodowe wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i 776 zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa, czyli 150% to odpowiednio 900 zł i 1164 zł.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju realizuje obowiązek zapewnienia jednego gorącego posiłku:

  1. Dzieciom i młodzieży w placówkach oświatowych,
  2. Osobom dorosłym w pawilonie Supersam Aleja Józefa Piłsudskiego 2B w Jastrzębiu-Zdroju na podstawie umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Dar Serca na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w Programie a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje pisemnie ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Liczba dzieci, którym udzielono takiej pomocy, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Przyznanie pomocy w takim przypadku nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, jednak pracownik socjalny podejmuje działania zmierzające do rozpoznania sytuacji rodzin pod kontem ewentualnego udzielenia innego wsparcia.