Sprawienie pogrzebu

 

Sprawienie pogrzebu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju organizuje pogrzeby osób zmarłych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie zostaną pochowane przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wyznaniem zmarłego.

 

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „KOMUNALNIK” sp. z o.o.
44-338 Jastrzębie-Zdrój ul. Kolejowa 30
tel. 32 4762628

Na podstawie umowy zawartej na okres od 03.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Termin załatwienia

Usługa sprawienia pogrzebu organizowana jest niezwłocznie po odebraniu przez zakład pogrzebowy zlecenia wykonania pochówku, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania w/w dokumentu.

 

Cmentarze komunalne

Cmentarz Komunalny przy ul. Norwida w Jastrzębiu-Zdroju
Cmentarz Komunalny przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju - Pomnik Dzieci Nienarodzonych

 

Niezbędne dokumenty

Zlecenie pogrzebu dla wykonawcy usług pogrzebowych wystawiane jest niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów:

 • prośba/wniosek rodziny lub osób trzecich o sprawienie pogrzebu na koszt Miasta Jastrzębie-Zdrój;
 • karta zgonu: część dla zarejestrowania zgonu oraz część dla administracji cmentarza;
 • akt zgonu;
 • dokument tożsamości- jeśli zmarły posiadał;
 • zgoda na pochowanie zwłok z Prokuratury – w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo lub samobójstwo.

 

Dzieci Martwo Urodzone bez względu na czas trwania ciąży

Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 2
w Jastrzębiu-Zdroju dokonuje zbiorowych pochówków dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, w stosunku co do których podmioty uprawnione zrzekły się prawa do dokonania pochówku poprzez wypełnienie i podpisanie stosownego oświadczenia.

Pochówek dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży obejmuje w szczególności:

 • pisemną informację Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
  o potrzebie przekazania zwłok celem sprawienia pochówku przez Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z niezbędną dokumentacją;
 • odebranie zwłok ze Szpitala przez zakład pogrzebowy bezpośrednio przed pochówkiem;
 • przechowywanie zwłok do pochówku;
 • przewóz zwłok do kremacji;
 • kremację zbiorową;
 • urnę zbiorową i złożenie urny z prochami na cmentarzu w miejscu do tego wyznaczonym.

Pochówek odbywa się zbiorowo minimum trzy razy w roku kalendarzowym na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Okrzei w Jastrzębiu-Zdroju - Pomnik Dzieci Nienarodzonych w sposób świecki z udziałem Mistrza Ceremonii Pogrzebowej.

Informacja o terminach uroczystości umieszczana jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w zakładce Aktualności.

 

Informacje dotyczące pogrzebów dostępne są pod nr telefonu 32 43 49 643 lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Opolska 9 pokój 43.