Aktywny Samorząd

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 7 stycznia 2020r. dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku (KLIK).

 

 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 28.02.2020r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2020r.

W 2020 roku realizowane będą następujące  formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK

WNIOSEK


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

WNIOSEK

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II rozpoczyna się z dniem 01.03.2020r., a upływa :
- z dniem 31.03.2020r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
- z dniem 10.10.2020r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II można składać  w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). W celu złożenia dokumentów elektronicznie należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.
Zgodnie z nowymi zasadami AS 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:
W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków, w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe).

 

Moduł III - informacje

 

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21.05.2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2019r.