Aktywny Samorząd

W 2021 roku w ramach programu „Aktywny Samorząd” realizowane będą następujące zadania:


1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:


a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


 

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:


 

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


 

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub  przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są  przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;


2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Termin przyjmowania wniosków w ramach programu rozpoczyna się z dniem 01.03.2021r., a upływa :
- z dniem 31.08.2021r. dla wniosków o dofinansowanie w Module I
- z dniem 31.03.2021r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021
- z dniem 10.10.2021r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022


Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II można składać  w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). W celu złożenia dokumentów elektronicznie należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Zgodnie z nowymi zasadami AS 2021 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków, w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe).