Jumpmenu Module


 

Aktywny Samorząd

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 7 stycznia 2020r. dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2020 roku (KLIK).

 

 

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 28.02.2020r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2020r.

W 2020 roku realizowane będą następujące  formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Obszar A - Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

WNIOSEK

 • Obszar A - Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

WNIOSEK

 • Obszar A - Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

WNIOSEK

 • Obszar A - Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

WNIOSEK


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Obszar B - Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

WNIOSEK

 • Obszar B - Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

WNIOSEK

 • Obszar B - Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

WNIOSEK

 • Obszar B - Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

WNIOSEK

 • Obszar B - Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Obszar C – Zadanie 1 – Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

WNIOSEK

 • Obszar C - Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

 • Obszar C - Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

 • Obszar C - Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK

 • Obszar C - Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

WNIOSEK


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

WNIOSEK

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin przyjmowania wniosków w ramach Modułu II rozpoczyna się z dniem 01.03.2020r., a upływa :
- z dniem 31.03.2020r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
- z dniem 10.10.2020r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu I i Modułu II można składać  w formie papierowej i elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl). W celu złożenia dokumentów elektronicznie należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.
Zgodnie z nowymi zasadami AS 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:
W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków, w przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jednorazowe).

 

Moduł III - informacje

 

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21.05.2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2019r.