Jumpmenu Module


 

Aktywny Samorząd

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął w dniu 17 lipca 2019r. dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku (KLIK).

 

 

Zarządzenie Nr 17/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 01.08.2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2019r.

W 2019 roku realizowane będą następujące  formy wsparcia:

Moduł I

Obszar A – likwidacja bariery transportowej

 • Obszar A - Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Obszar A - Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Obszar A - Zadanie  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Obszar A - Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Obszar B - Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 2

 • Obszar B - Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 1, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE 2

 • Obszar B - Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 • Obszar B - Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

 • Obszar B - Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Obszar C - Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • Obszar C - Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, WZÓR OFERTY ZAKUPU PROTEZY

 • Obszar C - Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE, WZÓR OFERTY ZAKUPU PROTEZY

 • Obszar C - Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

WNIOSEK, OŚWIADCZENIE O DOCHODACH, OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:
W Module I: termin przyjmowania wniosków od dnia 21.05.2019r. do dnia 31.08.2019r.
W module II: termin przyjmowania wniosków
- dot. roku akademickiego 2018/2019 od dnia 05.03.2019r. do dnia 31.03.2019r.
- dot. roku akademickiego 2019/2020 od dnia 01.09.2019r. do dnia 10.10.2019r

 


Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-24 dokumentu pn. „Kierunki Działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

Zarządzenie Nr 12/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 21.05.2019r. w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w ramach programu „Aktywny Samorząd”, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju w 2019r.