Jumpmenu Module


 

Oferta pracy:

Informacje o pracodawcy : Ośrodek Pomocy Społecznej, Jastrzębie-Zdrój ul. Opolska 9,

Tel. 32 434 96 58, fax 32 4740146, I piętro pok.58

 

Pracodawca: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju

 

Ogłasza nabór na stanowisko: Psycholog

 

Warunki:

 • Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej Jastrzębiu-Zdrój ul.Opolska 9, teren miasta Jastrzębie-Zdrój
 • Nazwa stanowiska: Psycholog (w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju)
 • Rodzaj umowy: umowa o pracę
 • Data rozpoczęcia zatrudnienia: 1 etat od zaraz
 • Okres zatrudnienia: 3 miesiące z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia;
 • Co najmniej roczny staż pracy na stanowisku psychologa;
 • Co najmniej roczne doświadczenie w poradnictwie rodzinnym (w pracy z osobami dorosłymi/lub dziećmi);
 • Wiedza i umiejętności z zakresu pracy z rodziną, potwierdzona stosownymi dokumentami;
 • Umiejętności prowadzenia konsultacji indywidualnych i grupowych;
 • Umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych;
 • Umiejętność obsługi komputera;

 

Dodatkowe:

 • Umiejętność pracy z osobami, które doświadczyły różnego rodzaju kryzysów rozwojowych i/lub sytuacjach ( jak np. klęski żywiołowe, katastrofy, wypadki, przestępstwa, żałoba, przemoc, samobójstwa, samookaleczenia, ciężka choroba itp.) potwierdzona stosownymi dokumentami;
 • Umiejętność prowadzenia grupowych form wsparcia/pomocy dla klientów;
 • Umiejętność diagnozowania i opiniowania kandydatów na rodziny zastępcze;
 • Gotowość do udziału w superwizji, szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe;
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, komunikatywność, wysoka kultura osobista, empatia, opanowanie, odporność na stres, umiejętność organizowania pracy własnej, umiejętność budowania współpracy z klientem/rodziną opartej na szacunku, kreatywność, systematyczność, samodzielność.

 

Zakres wykonywanych zadań:

 • Pomoc psychologiczna osobom dorosłym, dzieciom i rodzinom przeżywającym rożnego typu kryzysy i sytuacje trudne;
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych;
 • Diagnoza kandydatów na rodziny zastępcze i rodzin zastępczych (opcjonalnie);
 • Diagnozowanie problemów rodzinnych, ocena zasobów rodziny;
 • Ocena mobilności i immobilności osób korzystających ze wsparcia PIK.

 

Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, a jeżeli są wymagane to również wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz przebieg zatrudnienia – jeżeli te dane/dokumenty są wymagane,

3) oświadczenie, że kandydat/ka nie widnieje w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, oraz

4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez pracodawcę przez okres najbliższych ………… miesięcy.

*Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 3) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

*Oświadczam, iż nie figuruję w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle

Seksualnym.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez …………. przez okres najbliższych ………………. miesięcy.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

.......................................................

Data i podpis kandydata do pracy

 

Sposób składania dokumentów:

1.Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie oferującego pracę, drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Opolska 9, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

2. CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji, chyba że kandydat wyraził zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu kolejnych naborów.

 

Osoba do kontaktu po stronie pracodawcy: Klaudia Jurczak, 032 4349658 pokój 58, I piętro;

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1)Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor . Adres siedziby administratora: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Opolska 9 Kontakt telefoniczny 32 434 96 00 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2)dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

3)Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pracodawca będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione z mocy prawa.

5) Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez …………… miesięcy.

6) Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

7) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne , a złożenie przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych..

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) (dalej: Kp) oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369).”;

[2] art. 221 § 1 pkt. 4 – 6 Kp w zwz. z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO). W przypadku danych określonych w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3 Kp podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

[3] Art. 6 ust. 1 lit aRODO;

[4] Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

[5] Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.