Mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych

Władze Miasta Jastrzębie – Zdrój, Miejski Zarząd Nieruchomości oraz Ośrodek Pomocy Społecznej podejmując wspólne działania uruchomili w 2016r mieszkanie chronione treningowe dla osób niepełnosprawnych. Jest to pierwsza tego typu oferta pomocy kierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie Miasta.

 

Celem funkcjonowania Mieszkania jest stworzenie jego Mieszkańcom warunków do godnego, możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zgodnie z indywidualnymi wyborami, w poszanowaniu odrębności, w poczuciu pełnej integracji ze społeczeństwem, przy zapewnieniu niezbędnego wsparcia specjalistów.

 

Mieszkanie w szczególności:

- zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,

- pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,

- umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,

- stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,

- rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,

- umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,

- uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań,

- umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia społeczeństwa.

 

Mieszkanie to znajduje się w spokojnej, dobrze skomunikowanej, dzielnicy Miasta. Składa się z dwóch pokoi, łazienki, kuchni, tarasu oraz dużego pomieszczenia piwnicznego. Remont tego mieszkania pozbawił go barier architektonicznych. Zostało ono wyposażone we wszelkie niezbędne meble, urządzenia AGD i RTV, sprzęty i artykuły gospodarstwa domowego. Ponadto udostępniono uczestnikom ręczniki, pościel. Mieszkaniec przychodząc do mieszkania potrzebuje zabrać ze sobą wyłącznie odzież, obuwie i kosmetyki. Wszystko pozostałe znajdzie w mieszkaniu.

 

W celu uruchomienia i zafunkcjonowania mieszkania skorzystaliśmy ze środków unijnych w ramach których zatrudniliśmy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna osoby niepełnosprawnej.

 

Funkcjonowanie mieszkania zostało oparte na cyklicznych turnusach umożliwiających pobyt w mieszkaniu od poniedziałku od godz. 14.30  do soboty do godz. 8.30. Założeniem mieszkania jest pobyt w nim osób, które podejmują jakąkolwiek czynność (pracę, naukę) w godzinach porannych. Jednocześnie w mieszkaniu mogą przebywać 2 osoby niepełnosprawne. Na pobyt w trakcie jednego turnusu, który trwa 4 miesiące, wybierane są 4 osoby niepełnosprawne. Pobyty tygodniowe w mieszkaniu są naprzemienne: w jednym tygodniu 2 osoby (np. mężczyźni), w drugim tygodniu 2 osoby (np. kobiety). W trakcie całego pobytu w mieszkaniu zapewniona jest opieka asystenta bądź opiekuna.

 

Wsparcie świadczone w Mieszkaniu obejmuje przede wszystkim : pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”; poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 ustawy.

 

Jednakże główną ideą tak funkcjonującego mieszkania chronionego jest przeprowadzanie przez asystenta treningów z osobami niepełnosprawnymi dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Dla każdej z osób asystent przygotowuje diagnozę, z której wynikają deficyty wymagające wsparcia. Są one w trakcie całego pobytu kształtowane bądź dopracowywane. Asystent aktywnie uczestniczy w procesie nabywania bądź doskonalenia umiejętności niezbędnych w życiu codziennym jedynie na początku. Z czasem, gdy osoba niepełnosprawna nabywa wprawy, udział asystenta jest powoli wycofywany, aż do całkowitej samodzielnej realizacji danej czynności przez osobę niepełnosprawną. Pobyt w mieszkaniu treningowym, z założenia, ma uczyć samodzielności, ma pozwalać na pewniejsze poruszanie się w życiu codziennym w każdej jego sferze.

 

Przez treningi społeczne rozumie się uczenie, wspieranie, rozwijanie i usprawnianie czynności, umiejętności i zachowań niezbędnych w codziennym życiu w szczególności w zakresie: dbania o zdrowie, gospodarowania pieniędzmi, spędzania wolnego czasu, załatwiania spraw w urzędach, przygotowywania posiłków, robienia zakupów, prania, sprzątania, regulowania opłat, samodzielnego poruszania się po mieście, dojazd do pracy, szkoły czy uczelni, na rehabilitację, udziału w imprezach kulturalno – rekreacyjnych, prowadzenia życia towarzyskiego.

 

Na każdy tydzień pobytu osoby niepełnosprawne otrzymują wsparcie finansowe w postaci zasiłków z pomocy społecznej. Otrzymane środki są przeznaczane np. na zakup produktów żywnościowych, środków czystości, rozrywkę. Za pobyt, w zależności od sytuacji dochodowej osoby niepełnosprawnej, ustalana jest odpłatność, zgodnie z przyjętą przez Radę Miasta uchwałą.

 

Mieszkaniec tego mieszkania, którego dochód przekracza 150% kryterium dochodowe - tj. kwotę 951,00 zł – jest zobowiązany do poniesienia odpłatności za pobyt, które ustalona jest procentowo w odniesieniu do posiadanych dochodów oraz adekwatnie do liczby dni pobytu w mieszkaniu.

 

Przewidywanym efektem uruchomienia mieszkania chronionego treningowego jest przygotowanie do samodzielnego życia w otwartym środowisku na miarę możliwości psychofizycznych uczestnika.

 

Przyjmowanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym, jednakże rozpoznanie poszczególnych wniosków następuje przed rozpoczęciem kolejnej grupy projektowej.

 

Poniżej zamieszamy druki niezbędne go aplikowania o mieszkanie chronione treningowe:

- wniosek

- Regulamin funkcjonowania mieszkania chronionego treningowego