Mieszkania chronione dla osób wymagających interwencji kryzysowej

Celem funkcjonowania mieszkania jest  udzielenie schronienia osobom i rodzinom znajdującym się sytuacji kryzysowej, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie przechodzenia kryzysu w stan chroniczny, przeciwdziałanie rozpadowi rodziny oraz przemocy w rodzinie i jej skutkom.
Mieszkanie wyposażone jest w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego.
Mieszkanie chronione w szczególności:

  • zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,
  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
  • umożliwia funkcjonowanie w warunkach odpowiadającym warunkom życia społeczeństwa.
  • Wsparcie świadczone w mieszkaniu obejmuje przede wszystkim :
  • pracę socjalną, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej „ustawą”;
  • poradnictwo specjalistyczne, o którym mowa w art. 46 ustawy;

 

Wsparcie zapewnia się w osobie pracownika socjalnego oraz specjalistów zatrudnionych w Ośrodku.

 

Rodzaj i zakres świadczonego wsparcia może ulegać zmianom w zależności od oceny sytuacji mieszkańca dokonywanej przynajmniej raz na 3 miesiące.

 

Kwalifikacji do mieszkania dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Nie ma możliwości skierowania do mieszkania osoby będącej pod wpływem alkoholu.

 

Pobyt w mieszkaniu jest odpłatny i przyznaje się go na podstawie decyzji administracyjnej poprzedzonej wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju. Po wydaniu decyzji mieszkaniec podpisuje umowę pomiędzy nim, a Dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju oraz uzgodnienie dotyczące wsparcia w mieszkaniu chronionym.

 

Miesięczną odpłatność ustala się indywidualnie, w zależności od dochodu Mieszkańca, w uzgodnieniu z Mieszkańcem, któremu przyznano pobyt w mieszkaniu, w drodze decyzji administracyjnej.