Jumpmenu Module


 

Aktualności

Akademia Seniora Informacja

 

Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał środki finansowe na realizację projektu „Akademia Seniora” w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Zachodni, numer naboru RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19.

Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021r. - 30.06.2023r.

Celem projektu jest: wzrost dostępności i jakości usług społecznych osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych na terenie Miasta Jastrzębie- Zdrój w szczególności osób wchodzących w stan samotności i niesamodzielności poprzez organizację usług wytchnieniowych dla 69 osób oraz utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla 26 osób, gdzie świadczone będą między innymi usługi opiekuńcze oraz aktywizacja w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Cel będzie osiągnięty poprzez wsparcie zindywidualizowanymi usługami zaplanowanymi dla danego uczestnika z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 

 


Projekt skierowany jest do osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług całodobowej opieki.

Dzienny Dom Pomocy będzie miejscem dla osób niesamodzielnych, starszych, samotnych i chorych. Jego zadaniem będzie aktywizacja społeczna i indywidualna każdego uczestnika. Dzienny Dom Pomocy będzie organizować i wypełniać dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej. Oprócz towarzystwa innych osób, zapewniać będzie zajęcia w różnych dziedzinach, a także podstawową opiekę medyczną. DDP będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników oraz ich rodzin (minimum 8 godzin dziennie). Będzie zapewniał osobom niesamodzielnym, starszym opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Opieka dzienna będzie zawierać:

- usługi opiekuńcze dostosowane do potrzeb indywidualnych uczestnika;

- usprawnienie ruchowe uczestników;

- zajęcia grupowe prowadzone przez rehabilitanta/fizjoterapeutę dostosowane do potrzeb i możliwości uczestników (w zależności od pogody organizowane na miejscu lub na powietrzu- punkty aktywności ruchowej np. siłownie, nordic walking);

-z ajęcia mające na celu zagospodarowanie wolnego czasu, rozwijające indywidualne umiejętności i zainteresowania np. rękodzieło, taniec, zajęcia muzyczne, uprawa roślin, gry towarzyskie np. szachy, scrabble;

- pomoc psychologiczną – gr. wsparcia oraz indywidualne konsultacje (w zależności od potrzeb);

- warsztaty prozdrowotne;

- spotkania z lekarzami, specjalistami;

- zajęcia edukacyjne- nauka obsługi komputera i korzystania z internetu;

- tworzenie grup samopomocowych (wzajemnie wspieranie się w trudnościach życia codziennego);

- spotkania integracyjno- kulturalne – wyjścia do kina, muzeum, teatru, na koncert (w zależności od potrzeb);

- wycieczki edukacyjno-przyrodnicze;

- organizację imprez okolicznościowych (urodziny uczestnika, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia);

- zajęcia arteterapii, socjoterapii, muzykoterapii, teatralne (dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników).

 

Uczestnicy w przypadku braku możliwości dotarcia i powrotu z DDP oraz ze względu na stan zdrowia, będą dowożeni na zajęcia oraz odwożeni po zakończeniu zajęć. Ponadto każdy z uczestników będzie miał zapewnione 2 posiłki w ciągu dnia (śniadanie i obiad- z uwzględnieniem ewentualnych diet i wskazań lekarskich co do odżywiania się uczestników).

Celem DDP będzie zagospodarowanie czasu wolnego uczestników z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości oraz umiejętności uczestnika, dbałość o kondycję fizyczną i intelektualną poprzez rehabilitację ruchową i terapię zajęciową, zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich, podtrzymanie kondycji psychofizycznej, możliwość udziału w zajęciach plastycznych, muzycznych, i rozwijających zainteresowania, przeciwdziałanie izolacji i samotności osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych i ich zabezpieczenie dostępu do oferty kulturalnej. DDP będzie znajdował się na parterze budynku.

Opieka wytchnieniowa nad osobami niesamodzielnymi/niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania będzie realizowana w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą w załatwieniu codziennych spraw, potrzebą odpoczynku opiekuna, jego uczestnictwem w aktywizacji zawodowej.

Nadrzędnym celem opiekuna będzie zapewnienie osobie niesamodzielnej/niepełnosprawnej nieskrępowanego funkcjonowania w codziennym życiu w warunkach domowych. Opieka obejmie wszystkie czynności niezbędne do zapewnienia osobie niesamodzielnej/niepełnosprawnej w miarę jej możliwości kontaktu z otoczeniem i wypełnianie czasu wolnego. Opiekun będzie wspierał osoby niesamodzielne/niepełnosprawne w realizacji ich wyborów życiowych, tak by były one wolne w swoich postanowieniach i emocjach. Opiekun będzie otwierać przestrzeń do osiągania nowych umiejętności, możliwości rozwoju osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej.

Powyższe działania realizowane będą poprzez:

- zwiększanie mobilności osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych przez udzielenie im pomocy w dotarciu do różnych miejsc,

- udzielanie pomocy w załatwianiu codziennych spraw,

- pomocy w organizacji najbliższego otoczenia,

- uatrakcyjnienia życia towarzyskiego i jakości spędzania czasu wolnego,

- pomocy w wyjściu z domu w celu nawiązania kontaktów,

-pobudzenie aktywności osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy,

- diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, komunikacyjnych, społecznych, architektonicznych itp.),

-doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji.

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju przy ul. Opolskiej 9; pokój 16,17 lub telefonicznie pod nr telefonu: (32) 43 49 616 lub (32) 43 49 617.