Jumpmenu Module


 

Aktualności

Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym

Wykonawca NETIA S.A., którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówieł podpisania umowy

 

 

W związku z faktem, iż wykonawca tj. NETIA S.A., Ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy, dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzania badania i oceny ofert, realizując tym samym postanowienia art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2007 roku: Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Reasumując powyższe w imieniu Zamawiającego informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 18.03.2010 r. na zadanie pn: Świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie Zakład Telekomunikacji w Katowicach

Ul. Sądowa 7

40-078 Katowice

oferującą za realizację zadania cenę brutto w wysokości:

cyfrowo: 77 000,40  zł

słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złoty i 40/100.

W tym miejscu  informuję, iż punktacja przyznana poszczególnym ofertom kształtuje się następująco:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów wg kryterium ceny

Łączna

punktacja

2

Telekomunikacja Kolejowa sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie Zakład Telekomunikacji w Katowicach

Ul. Sądowa 7

40-078 Katowice

67,97

67,97

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.