Jumpmenu Module


 

Aktualności

Środki PFRON 2010

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla miasta Jastrzębie Zdrój w roku 2010

 

 

Uchwała Nr LIII/675/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.03.2010 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone są środki PFRON przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010.Uchwała Nr LIII/675/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25.03.2010 w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone są środki PFRON przewidziane dla Miasta Jastrzębie Zdrój na rok 2010.

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

155 000

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)

40 000

2.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40)

25 000

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

40 000

 

3.

Dokonanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f)

0

4.

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11)

50 000

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

 

1 200 991

1.

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania WTZ

887 760

2.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

90 000

3.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się, technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

170 000

4.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

53 231

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

0

6.

Środki finansowe na zdania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – ogółem

1 355 991

 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r ( Dz.U.Nr 88,poz.808) Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju dokonał podziału środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, ponieważ otrzymał informację o wysokości środków finansowych przypadających wg.algorytmu na 2010r na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W związku ze znacznym niedoborem środków finansowych PFRON w bieżącym roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju po

przeanalizowaniu potrzeb dokonał podziału środków, wprowadzając zasady ich

dofinansowania, na poszczególnych zadaniach dotyczących rehabilitacji

społecznej.

 

Biorąc powyższe pod uwagę w pierwszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane do następujących zadań:

 

1.Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

O dofinansowanie do powyższego zadania mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne z I gr. lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci i młodzież niepełnosprawne. Pierwszeństwo przy dofinansowaniu będą miały osoby, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania lub nie ubiegały się o dofinansowanie.

O dofinansowanie będą się też mogły ubiegać osoby niepełnosprawne z U gr lub umiarkowana stopniem niepełnosprawność, które w ubiegłym roku nie otrzymały dofinansowania.

W zadaniu dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych obniża się wysokość dofinansowania do uczestnictwa w turnusie oraz pobytu ich opiekunów o 20% kwot obowiązujących a wynikających z wysokości przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w danym kwartale.

 

2. Dofinansowanie do barier architektonicznych

O dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych będą mogły się ubiegać osoby niepełnosprawne z I gr lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz II gr. lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym w orzeczeniu symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu). Osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier.

Dofinansowanie będzie wynosić 50% wartości kosztorysu ofertowego dla osób, których dochód w rodzinie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia a dla osoby samotnie gospodarującej 65% przeciętnego wynagrodzenia. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, otrzymają dofinansowanie w wys.70% wartości kosztorysu ofertowego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe zdecydowano, iż zostanie udzielone dofinansowanie do budowy dwóch podjazdów. Jeden podjazd znajdujący się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „ Nowa" w Jastrzębiu Zdroju a drugi w zasobach Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Nie będzie możliwe dofinansowanie do platform schodowych oraz wind zewnętrznych.

 

3.Dofinansowanie do barier technicznych.

O dofinansowanie do likwidacji barier technicznych będą mogły się ubiegać osoby niepełnosprawne z I gr lub znacznym stopniem niepełnosprawności oraz II gr. lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, dzieci i młodzież z przyznaną niepełnosprawnością, mające trudności w poruszaniu się z zaznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności 05-R (dysfunkcja narządu ruchu). Osoby posiadające orzeczenie ZUS winny okazać; zaświadczenie lekarskie uzasadniające potrzebę likwidacji barier. Dofinansowanie będzie wynosić 50% wartości urządzenia dla osób, których dochód w rodzime przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia a dla osoby samotnie gospodarującej 65% przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, których dochód jest niższy niż 50% przeciętnego wynagrodzenia, otrzymają dofinansowanie w wys.70% wartości wnioskowanego urządzenia przeznaczonego do likwidacji barier technicznych.

W ramach tego zadania rezygnuje się z dofinansowania do sprzętu AGD.

 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze nie ulega obniżeniu a wysokość dofinansowania będzie zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie określenia zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON tj.

- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny

- do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonym przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego

Do aparatu słuchowego dofinansowanie dla: -osoby dorosłej będzie wynosić do 1.000,00zł

- dziecka będzie wynosić do 2 szt. (jeden aparat słuchowy 1500,00zł)

Rezygnuje się z dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego

 

W sytuacji otrzymania dodatkowych środków finansowych z PFRON w następnej kolejności po pierwszym półroczu 2010r rozważy się dofinansowanie do :

- do barier w komunikowaniu się

- do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej przedstawiają się następująco :

 

1.Dofinansowanie WTZ - 887 760,00zł

2.Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych - 90.000,00zł

3.Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych - 170.000,00zł

 

4.Doflnansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - 53.231,00zł

 

 

Środki na realizację zadań wynoszą :

- działalność WTZ    - 887 760,00zl

- pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wynoszą - 313.231,00zł