Jumpmenu Module


 

Aktualności

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym pod nazwą - Organizacja

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

W imieniu Zamawiającego informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 01.04.2010 r. na zadanie pn:

Organizacja kolonii letnich dla dzieci i młodzieży szkolnej za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

 

„ZBUTA” Biuro Usług Turystycznych

Ul. Rynek 6

58-300 Wałbrzych

 

oferującą za realizację zadania cenę brutto:

Cena brutto skierowania jednego dziecka na dwutygodniowy
turnus wraz z transportem
w obie strony

Cyfrowo: 1125,00

Słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych.

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca uzyskał największą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w SIWZ.

 

 

Streszczenie oceny złożonej oferty:

Nr oferty

Nazwa oferenta

Liczba punktów wg kryterium ceny

Łączna

punktacja

1

„ZBUTA” Biuro Usług Turystycznych

Ul. Rynek 6

58-300 Wałbrzych

100

100

4

POLARIS Sp. z o.o.

Ul. Leśna 33

42-360 Poraj

97,57

97,57

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2, umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.