Jumpmenu Module


 

Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni osoby

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  zatrudni osoby na następujących stanowiskach w ramach realizacji projektu „O krok do przodu” realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój-Miasto na prawach Powiatu/Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu-Zdroju  w ramach  Priorytetu IX -Włączenie Społeczne dla działania 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6.  –  Programy Aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy.

 

1. Asystent osób niepełnosprawnych do mieszkania treningowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych- 3/4 etatu- zadaniowy czas pracy

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne, medyczne lub wykszatałcenie średnie wraz z kursem/szkoleniem asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnym programowo z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. 2012 poz. 184 z późn. zm.).
  2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305).
  3. Znajomość ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 (Dz.U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.).
  4. Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi– minimum rok.

 

Zakres usług asystenckich uzależniony będzie od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest zindywidualizowane podejście.

 

Do obowiązków asystenta należeć będzie w szczególności:

1)      Współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej poprzez:

- diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.).

- pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

- planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej.

- włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

- naukę samodzielności porzez kształcenie umiejętności gospodarowania budżetem, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, dbanie o czystości i higienę.

2)      Doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.

3)      Prowadzenie indywidualnych treningów uzależnionych od potrzeb podopiecznych oraz ich ewaluacji.

4)      Prowadzenie indywidualnych rozmów z rodzicami osób umieszczonych w mieszkaniu.

 

2. Opiekun- umowa zlecenie

Wymagania:

  1. Wykształcenie minimum średnie.
  2. Mile widziany kurs/szkolenie asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna medycznego, który jest  zgodny programowo z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 roku (Dz. U. 2012 poz. 184 z późn. zm.)  w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz kurs pierwszej pomocy.
  3. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. 2012, poz. 305).
  4. Mile widziane udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi– minimum rok.

Zakres usług uzależniony będzie od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. Konieczne jest zindywidualizowane podejście.

Do obowiązków opiekuna należeć będzie w szczególności:

1)      Zapewnienie opieki w porze nocnej.

2)      Pomoc w adaptacji do warunków życia w mieszkaniu treningowym.

3)      Dbanie o komfort osoby niepełnosprawnej jej zdrowie psychiczne i fizyczne.

Wynagrodzenie pracowników będzie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Osoba do kontaktu: Helena Nowak Tel. 32 4349659, fax 32 4740146, pok. 59, I piętro